fbpx

Mobil applikáció ÁSZF

BMI Bramac HU mobil alkalmazás igénybevételének Általános Szerződési Feltételei

BMI Magyarország Kft. („BMI”), székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., Cg: 19-09-500022, adószám: 10488580-2-19.

 

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő.

1.2 Kérjük, mielőtt használná a BMI által nyújtott szolgáltatást, olvassa el figyelmesen a jelen
ÁSZF-ben foglaltakat. Jelen Szerződés tartalmazza a „BMI Barmac HU” Applikáció (továbbiakban: APP) használatához, valamint az APP keretében igénybe vehető szolgáltatásokhoz (továbbiakban: Szolgáltatások) előírt, jogilag kötelező feltételeket. A Szolgáltatás bármely módon történő használatával, ide értve, de nem kizárólag az APP használatának megkezdését, az abban való keresést, Ön jelzi, hogy elolvasta, megértette és hozzájárult a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekhez. Amennyiben Ön nem kívánja betartani a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, kérjük, ne használja az APP-ot vagy a Szolgáltatást.

1.3 A BMI a felhasználók számára az APP-on keresztül, olyan Szolgáltatást nyújt, amelynek keretében a BMI tetőrendszerekről kaphat bővebb tájékoztatást, valamint saját maga végezhet kalkulációkat arra vonatkozóan, hogy milyen tetőrendszerre van szüksége.

1.4 A kapcsolódó adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://bramac.hu/wp-content/uploads/BMI-Group_Website_Privacy_Policy_HU_2022.pdf

1.5 Az APP használatának feltétele, hogy a Felhasználó az ÁSZF-t elfogadja.

1.6 A BMI fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et belátása szerint egyoldalúan módosítsa vagy lecserélje azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket a Google Play és az App Store internetes oldalon közzéteszi.

 

  1. ÁSZF HATÁLYA

2.1 Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a BMI-ra, az APP-ot igénybe vevő Felhasználóra.

2.2 Az ÁSZF a Google Play és az App Store internetes oldalon való közzététel napjától kezdődően visszavonásig hatályos.

2.3 A BMI fenntartja a jogot, hogy az APP nyújtásának módján és körülményein az ÁSZF módosítására vonatkozó rendelkezések betartása mellett változtasson, illetve hogy az APP-ot beszüntesse.

2.4 Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti célkitűzéseikhez lehető legközelebb álló rendelkezéssel pótolni.

2.5 Az ÁSZF módosítása esetén a BMI a módosítás tényét, a változások összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát és az ÁSZF ezt követően hatályos teljes új szövegét tartalmazó tájékoztatót a módosítás hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) naptári nappal megelőzően a Google Play és az App Store internetes oldalon közzéteszi, és azt a Felhasználók részére az APP-ban közvetlenül hozzáférhetővé és olvashatóvá teszi.

2.6 Az ÁSZF módosítása esetén az adatbázis frissítésével a Felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF feltételeket. Ha az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felhasználó tovább használja a Szolgáltatást, és a módosítás hatálybalépését követően az adatbázis frissítésével elfogadja a módosított általános szerződési feltételeket, ezáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal elfogadja az új ÁSZF-et. A módosított általános szerződési feltételek el nem fogadásakor az APP használata nem lehetséges. Amennyiben az ÁSZF-hez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató változik, azt a BMI a Google Play és az App Store internetes oldalon közzéteszi és azt a Felhasználók részére az APP-ban közvetlenül hozzáférhetővé és olvashatóvá teszi.

 

  1. FELHASZNÁLÓI FIÓK

3.1. Az APP használata során felhasználói fiók nem hozható létre.

 

  1. AZ APP IGÉNYBEVÉTELE

4.1 A Felhasználó ingyenesen töltheti le az APP-ot a készülékének operációs rendszeréhez alapértelmezetten hozzárendelt Alkalmazás-áruházból. Az alkalmazás-áruház működéséért a BMI nem tartozik felelősséggel. A letöltés követően az APP szabadon használható.

4.2 Az APP-ban a Felhasználó az egyes témakörökre kattintva tájékozódhat a BMI egyes termékeiről, referenciáiról, valamint számításokat végezhet a kivitelezéssel kapcsolatos egyes lényeges kérdésekről.

4.3 A BMI által az APP-ban alkalmazott „Kalkulátor” kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, a BMI kizárja felelősséget az ott kapott eredmények valódiságával összefüggésben, valamint az abból eredő valamennyi kár tekintetében, illetve azzal összefüggésben, hogy a Kalkulátor használata során kapott eredmények esetlegesen nincsenek összhangban a tényleges valósággal. A Kalkulátor nem helyettesíti az érintett helyszín fizikai bejárást és részletes a helyszínen elvégzett méréseken alapuló számításokat. A BMI kizárja továbbá a felelősségét a Felhasználó esetlegesen nem megfelelő adatszolgáltatásából eredő károkért. A BMI semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, elmaradt haszonért vagy következménykárért, amelyek az APP használatából erednek

4.4 A BMI jogosult a Szolgáltatás nyújtását időlegesen, a szükséges karbantartási és frissítési munkák elvégzése idejére megszakítani.

4.5 A BMI megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását és azonnal megszakíthatja a Szolgáltatás Felhasználónak való nyújtását, amennyiben jogszabály vagy bírósági döntés azt előírja vagy amennyiben a Szolgáltatást az ÁSZF-be ütköző módon, engedély nélkül használják, vagy egyéb módon jogszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűen, figyelembe véve az APP célját.

4.6 Tilos az APP visszafejtéssel, vissza-modellezéssel vagy egyéb módon történő információs technológiai manipulációja, illetve lemásolása. E tilalom megsértése szerződésszegésnek minősül, és a belőle eredő minden kár megtérítésének kötelezettsége az érintett Felhasználót terheli.

4.7 Az APP arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a BMI vagy annak vállalatcsoportjába tartozó másik tag (továbbiakban együttesen is: BMI), ezért kizárólag a BMI jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A BMI előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos az APP egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a BMI egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

4.8 Az APP és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az applikáció letöltésével korlátozott és nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot nem. Az APP-hoz és a szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a BMI tulajdona. Az APP szerkezete, felépítése és kódja a BMI szakmai és üzleti titkának, bizalmas információjának minősül. Az APP kizárólag az ÁSZF feltételei alapján használható. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot az APP-ban használt védjegyek semmilyen jellegű használatára.

4.9 A BMI hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az APP-ot ingyenesen letöltse és így a fentiek szerint egyszeri, korlátozott, nem kizárólagos felhasználási jogot szerezzen az APP-ra. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a BMI előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A Felhasználónak figyelembe kell vennie a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. fejezet) következményeit.

4.10 Amennyiben a BMI az APP frissítését teszi letölthetővé, úgy a frissített APP felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített APP-ot Felhasználó csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használhatja.

4.11 Felhasználó köteles biztosítani, hogy nem használja az APP-ot olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

4.12 A BMI nem vállal felelősséget az APP használatából, nem megfelelő működéséből, vagy az APP bármely részének vagy tartalmának törléséből eredő károkért. BMI az APP használatra alkalmatlan állapotáról, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből, az internetes hálózat esetleges kimaradásából, az elérési út hibájából, bármely technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból vagy más rosszindulatú okból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja.

  1. ADATVÉDELEM

5.1 A BMI adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://bramac.hu/wp-content/uploads/BMI-Group_Website_Privacy_Policy_HU_2022.pdf.

5.2 A BMI a Felhasználó rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

  1. FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

6.1 A Felhasználó az ÁSZF-ben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésére köteles.

6.2 Felhasználó felelős és szavatol azért, hogy az APP-t kizárólag úgy vegye igénybe, amely rendeltetésszerű használat követelményeinek, és a mindenkor hatályos, jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint az ÁSZF-ben és a BMI által közzétett tájékoztatóknak mindenben megfelel. A nem rendeltetésszerű használatból eredő minden kárért a Felhasználó felel.

6.3 BMI a felelősségét kizárja a külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az APP hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban felmerülő felhasználói kártérítési igények vonatkozásában.

6.4 A Felhasználó az APP-ot vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe, sem más módon nem terjesztheti. A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az APP módosítását, átalakítását vagy lefordítását, beleértve az APP-ban tartalmazott szoftver, alkalmazások és adatbázisok megváltoztatását. A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az APP-ban megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását vagy ismeretlen eredetűvé tételét. A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az APP bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő felhasználását, amely jelen ÁSZF-fel összeegyeztethetetlen. A Felhasználó elfogadja, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.

 

  1. PANASZKEZELÉS

7.1 A Felhasználó panaszával írásban vagy szóban a BMI-hoz fordulhat BMI székhelyén, az infohu@bmigroup.com e-mail címén, BMI székhelyére küldött postai levélben, illetve a +36 88 590 891 telefonszámon.

7.2 BMI a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Felhasználónak harminc (30) napon belül e-mailen vagy írásban, postai úton, tértivevényes levélben megküldi. A panaszt elutasító álláspontját BMI indokolni köteles.

7.3 A BMI a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

7.4 Fogyasztói jogvita esetén Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét megtalálja a Fogyasztói Portál – Békéltető testületek (kormany.hu) A panasz elutasítása esetén a BMI köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

  1. MEGSZŰNÉS

8.1 A szerződés megszűnik, ha a Felhasználó az APP-t a készülékéről törli.