fbpx

Hírlevél adatkezelési tájékoztató

I. Az Adatkezelő

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a BMI
Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) adatvédelmi elveit és adatkezelésének szabályait az Adatkezelő szakmai tartalmú és az Adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek küldésével („hírlevél”) összefüggésben.

II. Tájékoztató jogszabályi háttere

2.1. Jelen Tájékoztató az alábbi jogszabályok, illetve Európai Uniós kötelező jogi aktusok
rendelkezéseinek figyelembe vételével készült:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

III. Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból és jogalapokon
kezel

3.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő szakmai tartalmú és az Adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek Érintett részére történő küldése céljából kezeli.

3.2. Az adatkezelés jogalapja a hírlevél küldésével összefüggésben:

(i) az érintett hozzájárulása

3.3. Adatkezelő által a hírlevél küldésével összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

(i) természetes személy neve;

(ii) email címe

3.4. Az Érintett a Hírlevél küldéséhez szükséges önkéntes és befolyásmentes hozzájárulását a
következő internetes oldalon történő jelentkezéssel adhatja meg:

https://www.bramac.hu/
https://tobbmintcserep.bramac.hu/
https://joteto.blog.hu/
https://kapcsolat.bramac.hu/
https://www.facebook.com/bmibramachu/
https://www.facebook.com/bmivillashu/
https://www.bramacnyeremeny.hu/
http://bmiakademia.hu/

Az önkéntes és befolyásmentes hozzájárulás történhet az Adatkezelő offline platformjain is, például szakmai kiállításokon, rendezvényeken, kereskedelmi partnerei árusítóhelyein.

3.5. Az Adatkezelő az Érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az elektronikus hírlevél kiküldéséhez szükséges személyes adatait. Amennyiben az Érintett feliratkozik a hírlevelek küldésére, úgy ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő szakmai tartalmú és az Adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelekkel keresse meg.

3.6. A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen az Adatkezelő által
nyújtott szolgáltatásnak, vagy árult termék vásárlásának nem képezi feltételét.

3.7. Az Érintett számára a hozzájárulás megtagadható, illetve a korábban megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Az érintett hozzájárulásának megtagadása vagy visszavonása nem jár semmilyen hátrányos következménnyel.

3.8. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az Érintettnek a hírlevelek küldése céljából kezelt személyes adatait az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelés jelen céljának megszűnéséig kezeli.

3.9. Az Érintett hozzájárulásának visszavonását az infohu@bmigroup.com elektronikus levelezési címre küldött emailben kérheti, tovább minden az Érintett részére küldött hírlevél is tartalmaz leiratkozási lehetőséget. A leiratkozást – azaz a hozzájárulás visszavonását – követően az Adatkezelő az Érintettnek a hírlevelek küldése céljából kezelt személyes adatait 30 napon belül végleges törli, kivéve az Érintett e-mail címét és a leiratkozás időpontját.

IV. Adatfeldolgozó

4.1. Az Adatkezelő a hírlevelek küldésével összefüggésben az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe:

Cégnév: ComLab Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 19. III/18.

4.2. A ComLab Kft. adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján a további adatfeldolgozót vesz igénybe:

Cégnév: SendinBlue SAS;
Székhelye: 55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, France

V. Érintettek jogai

5.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő infohu@bmigroup.com e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton küldött levelében, vagy személyesen leadott kérelmében írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
  továbbította a személyes adatait.

Az érintett továbbá bármikor kérheti az Adatkezelőtől az érintettel kapcsolatban tárolt adatok
másolatát, és kérheti a tárolt személyes adatok módosítását, aktualizálását vagy törlését. Az érintett kezelt személyes adataihoz történő hozzáférést az Adatkezelő ingyenesen biztosítja, amennyiben jogszabály nem teszi lehetővé az ellentételezés kérését. Ha az érintett a tárolt személyes adatokról másolatot kér az Adatkezelő költségeinek fedezése mértékéig adminisztrációs díjat számol fel, amelyről a másolat készítése előtt minden esetben tájékoztatást nyújt az érintett részére. Amennyiben jogi lehetősége van rá az Adatkezelő a kérés teljesítését meg is tagadhatja.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő infohu@bmigroup.com e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton küldött levelében, vagy személyesen leadott kérelmében írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa, pontosítsa, vagy helyesbítse valamely kezelt személyes adatát (például, ha abban változás következett be).

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az Érintett Adatkezelő infohu@bmigroup.com e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton küldött levelében, vagy személyesen leadott kérelmében írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő csak abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további kezelését lehetővé teszi az Adatkezelő részére, ha azonban nincs olyan jogszabályi lehetőség, amely a személyes adatok további kezelését lehetővé tenné az Adatkezelő számára a törlés iránti kérelmet az Adatkezelő teljesíti.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett az Adatkezelő infohu@bmigroup.com e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton küldött levelében, vagy személyesen leadott kérelmében írásban kérheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását.

Az adatkezelés korlátozására a következő esetekben van lehetőség:

 • érintett álláspontja szerint adatai nem pontosak;
 • érintett álláspontja szerint az Adatkezelő jogellenesen kezelte személyes adatait, de az
  érintett ellenzi a személyes adatok törlését;
 • az Adatkezelőnek nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
  igényli azokat jogi igénye érvényesítése, előterjesztése, vagy védelme miatt;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

5.5. Adathordozhatóságához való jog

Az Érintett az Adatkezelő infohu@bmigroup.com e-mail címen, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton küldött levelében, vagy személyesen leadott kérelmében az adathordozhatósághoz való jogával összefüggésben írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy

 • az Adatkezelő az érintett személyes adatait más adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa;
 • a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
  olvasható formátumban az érintett megkapja. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat maga az érintett másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Arra is van lehetőség, hogy az érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül az Adatkezelő továbbítsa.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

5.7. Eljárási szabályok

Az Adatkezelő az Érintett kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz az Adatkezelő válaszát is elektronikus úton teljesíti, kivéve, ha az Érintett ezt másképpen kéri.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül belül tájékoztatja az érintettet.

VI. Panasztétel joga

Az Érintett panaszt tehet az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggésben továbbá az illetékes
bírósághoz is fordulhat.

VII. Személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az Érintettek adatainak védelméről. Az Adatkezelő megfelelő
intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és az azokkal való visszaélést.

Az Adatkezelő minden ésszerű és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megvédje a tárolt személyes adatokat a visszaéléstől, az elveszéstől és az illetéktelen hozzáféréstől.

VIII. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, illetve az Érintett személyes adatai alapján profilalkotást.

IX. Adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő: BMI Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.; cégjegyzékszám: 19-09-500022; adószám: 10488580-2-19; képviseli: Kristián Snírer és Schäfer Csilla ügyvezetők; levelezési cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.; e-mail: infohu@bmigroup.com, www.bramac.hu

X. Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztatót bármikor előzetes értesítés nélkül történő módosítására. A Tájékoztató módosításai a www.bramac.hu internetes oldalon történő közzététellel lépnek hatályba.